Regulamin Cmentarza Parafialnego

 Administratorem cmentarza jest Rzymskokatolicka Św. Anioła Stróża z siedzibą:

44-350 Gorzyce, ul. Ogrodowa 1.

 1. Na cmentarzu obowiązuje zachowanie ciszy

 2. Na terenie cmentarza zabrania się:

  • Wjeżdżania pojazdami mechanicznymi na chodniki

  • Stawiania nagrobka lub budowanie grobowca bez zgody organu administracyjnego.

  • Uszkadzania grobów i grobowców.

  • Niszczenia zieleni i urządzeń cmentarnych.

  • Składowania śmieci poza kontenerem na śmieci, który znajduje się na parkingu przy GCK. Zaleca się, by zużyte kwiaty, wieńce, znicze szklane i plastikowe zabierać do kubłów domowych.

  • składowania odpadów po robotach kamieniarskich i budowlanych w kontenerze na śmieci lub wyrzucania ich na teren obok cmentarza.

  • Wprowadzania psów.

  • palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów.

 3. Dzierżawa miejsca pochówku obejmuje:

  • W przypadku grobu tradycyjnego ziemnego 20 lat;

  • W przypadku grobowca murowanego 50 lat;

  • Po tym okresie dzierżawa grobu może być przedłużona po uiszczeniu stosownej opłaty w kancelarii parafialnej.

 1. Groby nieopłacone mogą być sukcesywnie przekopywane. 

Regulamin Dysponenta Grobu

 1. Na grobie można ustawić nagrobek o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu, który zgodnie z przepisami państwowymi może wynosić:

  • groby ziemne:

   • pojedyncze – dla dziecka do lat 6: - długość 1,2 m, szerokość 0,6 m

   • pozostałe pojedyncze: - długość 2,0 m, szerokość 1,0 m

   • rodzinne – trumny składane obok siebie: - długość 2,0 m, szerokość 1,8 m

  • groby murowane:

   • pojedyncze - długość 2,2 m., szerokość 0,8 m

   • rodzinne - długość 2,2 m., szerokość 1,60 m

  • Przed ustawieniem nowego nagrobka należy uzyskać pisemne zezwolenie w kancelarii parafialnej przedstawiając dokument z firmy kamieniarskiej i wnieść opłatę (w archidiecezji katowickiej opłata za postawienie nagrobka wynosi 10% jego wartości).

 2. Przejścia między grobami powinny mieć szerokość co najmniej 0,3 – 0,4 m (z każdej strony) i mogą być zagospodarowane wyłącznie za pisemną zgodą Administratora cmentarza. Na własną odpowiedzialność można utwardzać otoczenie grobu z materiału nieoszlifowanego np.: płytki chodnikowe, czy kostki (betonowe lub granitowe itp.) lub materiałem sypkim np. grys, żwir, tłuczeń itp. Ustawione ławki, posadzone krzewy itp. nie mogą zawężać wyznaczonych przejść między grobami.

 3. Dla grobów tradycyjnych ziemnych i dziecięcych, opłatę za zachowanie grobu ustala się następująco: za każdy rok różnicy pomiędzy ostatnim pochówkiem, a rokiem, w którym nastąpi koniec ważności opłaty za grób x stawkę za każdy rok do pełnych 20 lat W/w opłata obowiązuje również przy włożeniu urny do grobu. Przedłużenie rezerwacji grobów tradycyjnych ustala się na kolejne 20 lat.

 4. Za grobowce opłatę za zachowanie grobowca ustala się następująco: za każdy rok różnicy między ostatnim pochówkiem a rokiem, w którym nastąpi koniec ważności opłaty za grobowiec x stawkę za każdy rok do pełnych 50 lat. W/w opłata obowiązuje również przy włożeniu urny do grobowca. Przedłużenie rezerwacji grobowca ustala się na kolejne 50 lat.

 5. Administracja Cmentarza nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zniszczenia nagrobka powstałe w szczególności wskutek zdarzeń losowych i siły wyższej (m.in.: gwałtowne opady deszczu, burze, awarie wodociągowe, akty wandalizmu itp.).

 6. Zachęcamy dysponentów do prywatnego ubezpieczenia pomników od zdarzeń losowych.

 7. Określenie wysokości ofiar cmentarnych należy do parafii, która jest właścicielem cmentarza.

 8. Regulamin cmentarza wchodzi w życie z dniem 15.10.2023.