Pilne ogłoszenia

ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJ Z DNIA 28 MAJA 2020 R.

Wstęp

W związku z sytuacją epidemiologiczną dotychczasowe akty prawne metropolity

katowickiego obowiązują nadal w takim zakresie, jaki określają najnowsze

rozporządzenia władzy cywilnej, ze szczególnym uwzględnieniem wskazań

zaktualizowanych w niniejszym zarządzeniu.

1. Odwołanie dyspensy

Z dniem 6 czerwca br. odwołana zostaje ogólna dyspensa od obowiązku

uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Zgodnie z przepisami prawa kościelnego „wierni są

zobowiązani do uczestnictwa w Eucharystii w niedzielę i dni nakazane, chyba, że są

usprawiedliwieni dla ważnego powodu, np. choroba, pielęgnacja niemowląt (por. KKK

2180, 2181, 2182.).

W obecnej sytuacji utrzymuje się dyspensę dla osób w podeszłym wieku, osób

z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem. Wiernych, którzy

z uzasadnionej racji nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, zachęcam

do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła, korzystania z transmisji telewizyjnych,

radiowych bądź internetowych oraz do stosowania praktyki Komunii św. duchowej.

2. Sprawowanie Eucharystii i innych nabożeństw w kościele

Podczas sprawowania Eucharystii i innych nabożeństw, które zostają

przywrócone zgodnie z kalendarzem liturgicznym i parafialną tradycją, należy

z najwyższą troską zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego

dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa) oraz dezynfekcji

powierzchni.

Za zgodą rodziców i z zachowaniem wszystkich rygorów sanitarnych przywraca

się posługę służby liturgicznej, w tym ministrantów, lektorów, kantorów oraz scholi,

a także udzielanie Komunii św. w kościele przez nadzwyczajnych szafarzy.

Nadal zalecam wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę, a celebransom

tę formę jej udzielania.

3. Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania

W ślad za zarządzeniem z dnia 16 maja br. zachęcam wiernych do korzystania

z sakramentu pokuty i pojednania, zwłaszcza w okresie wielkanocnym, który trwa

1do niedzieli Trójcy Przenajświętszej (7 czerwca), i do pełnego uczestnictwa we Mszy św.

tzn. z przyjęciem Komunii św.

4. Duszpasterstwo

Przywracamy w parafiach odwiedziny chorych z posługą sakramentalną

z zastosowaniem wszystkich aktualnie obowiązujących zasad sanitarnych. Zaleca się

rozłożenie tej posługi w czasie, aby nie kumulować odwiedzin w jednym dniu.

Udzielanie sakramentu bierzmowania w parafiach należy organizować

za pośrednictwem Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej, a następnie

szczegóły uzgadniać z biskupem – szafarzem sakramentu.

W nawiązaniu do pkt. 5 zarządzenia z dnia 4 maja br. polecam proboszczom

zorganizowanie uroczystości wczesnej i pierwszej Komunii św. w ścisłej współpracy

z rodzicami i katechetami, z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych

i z uwzględnieniem rozporządzeń władzy cywilnej.

Biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujący stan prawny, możliwe będzie

zorganizowanie procesji Bożego Ciała. Zaleca się jej organizację wokół kościoła

z czterema błogosławieństwami bez konieczności budowy osobnych ołtarzy. Należy

przy tym zastosować najnowszą normę służb medycznych, według której

w zgromadzeniach poza budynkami kultu może uczestniczyć do 150 osób, a także

stosowne zalecenia sanitarne. Zalecam także wystawienie Najświętszego Sakramentu

do adoracji wiernych po ostatniej Mszy św. przedpołudniowej do Mszy św. wieczornej.

Przywracamy duszpasterstwo dzieci i młodzieży, w tym pracę formacyjną służby

liturgicznej, Dzieci Maryi, ERM, Ruchu Światło-Życie, a także innych grup parafialnych.

W porozumieniu ze szkołą, rodzicami oraz katechetami można planować Msze św.

szkolne, zwłaszcza na zakończenie roku szkolnego.

5. Duchowieństwo

Przywracamy dekanalne spotkania formacyjne w II czwartek każdego miesiąca.

Zachowując zasadę rezydencji, duchowni mogą korzystać z przysługującego im

dnia wolnego.

Niniejsze zarządzenie obowiązuje od dnia 30 maja 2020 r. (z wyjątkiem

punktu 1). Należy je umieścić w gablotce i na głównej stronie internetowej parafii

oraz przekazać i wyjaśnić wiernym w ogłoszeniach parafialnych.

† Wiktor Skworc

Arcybiskup Metropolita

Katowicki

Katowice, 28 maja 2020 r.

VA I – 42/20